OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY MILICZ

Milicz, 13 listopada 2023 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY MILICZ

w sprawie ogłoszenia przez Wójta Gminy Cieszków o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cieszków dla lokalizacji urządzeń i instalacji wykorzystujących OZE
Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.) w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Cieszków Uchwały nr LX/364/23 z dnia 26 października
2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cieszków dla lokalizacji urządzeń i instalacji wykorzystujących OZE.
Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego, w formie papierowej lub elektronicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Cieszków, ul. Grunwaldzka 41, 56 – 330 Cieszków, w godzinach urzędowania oraz korespondencyjnie na ww. adres lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ug.cieszkow.pl lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie /www.cieszkow.pl/. Wniosek musi zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskującego.
Informuję również, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r.
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.), w dniu 22 listopada 2023 roku, odbędzie się dyskusja publiczna nad możliwymi do ujęcia
w tym planie rozwiązaniami.
Pierwsze spotkanie otwarte, bezpośrednie, odbędzie się o godzinie 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Cieszków w Sali A2. Drugie spotkanie otwarte przeprowadzone zostanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego. Spotkanie to odbędzie się w formie online o godzinie 16:30.
Chęć uczestnictwa w nim należy zgłaszać pocztą elektroniczną w terminie do dnia
21 listopada 2023 roku do godziny 15:30, na adres: inwestycje@ug.cieszkow.pl podając imię, nazwisko oraz adres e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie na spotkanie.
Jednocześnie, na podstawie art. 39 pkt 1 oraz art. 40 i 41 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski do strategicznej oceny mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Cieszków, ul. Grunwaldzka 41, 56 – 330 Cieszków,
2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Cieszków, ul. Grunwaldzka 41, 56 – 330 Cieszków,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@ug.cieszkow.pl lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie /www.cieszkow.pl/.
Wnioski do ww. projektu planu miejscowego i jego strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w terminie do 22.12.2023 r.
Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Cieszków.

Administrator danych osobowych – Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Cieszków. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: Urząd Gminy Cieszków, 56 – 330 Cieszków, ul. Grunwaldzka 41, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie /www.cieszkow.pl/ lub telefonicznie: 71 38 48 102. Inspektor ochrony danych – Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@lege.olawa.pl Cele i podstawy przetwarzania – Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) Następnie Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Odbiorcy danych osobowych – Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty z którymi administrator posiada stosowne zapisy o powierzeniu danych. Okres przechowywania danych – Będziemy przechowywać Państwa dane przez czas realizacji zadań administratora wskazanych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a następnie – zgodnie z obowiązującą u administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Informacja o wymogu podania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.).

Poprzedni artykułTa ostatnia (zastępcza) niedziela
Następny artykułKARAMBOL CZTERECH POJAZDÓW – KIEROWCA JEDNEGO Z NICH BYŁ NIETRZEŹWY