7. Sport
* zwiększenie środków na sport i przyjacielska współpraca z klubami
* utrzymanie nagród i stypendiów sportowych
8. Rozwój wsi i rolnictwa oraz turystyka
* budowa zbiorników retencyjnych mających również charakter rekreacyjny
* przeciwdziałanie szkodom w rolnictwie
* promocja marki „Ziemia Milicka – serce Doliny Baryczy”
* rozwój infrastruktury turystycznej w całej gminie
9. Czynny udział mieszkańców w rozwoju gminy
* kontynuowanie inicjatywy lokalnej i wspierania remontowych inicjatyw wspólnot mieszkaniowych – kolejne projekty typu „Kolorowe kamienice”
* rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi
10. Rozwój przedsiębiorczości
* wspieranie inwestorów poprzez usprawnienie procedur administracyjnych
* wprowadzenie systemu ulg dla przedsiębiorców
* promocja milickiej przedsiębiorczości