30 czerwca 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Miliczu wpłynęło postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu nr SKO 4136/18/17 z dnia 13.06.2017 r. utrzymujące w mocy postanowienie Burmistrza Gminy Milicz odmawiające dopuszczenia Stowarzyszenia “W obronie natury z Doliny Baryczy” do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: “Instalacja do przetwarzania odpadów występujących w postaci zanieczyszczonych tworzyw sztucznych, o wydajności równej 3600 kg wsadu na godzinę (13 554 Mg na rok)”. Jak stwierdza w uzasadnieniu SKO: “Kolegium nie widzi bowiem żadnych powodów do uznania, że Stowarzyszenie uprawdopodobniło w jakimkolwiek zakresie, że przyczyni się aktywnie do lepszego wypełnienia przez postępowanie administracyjne jego celów i że dysponuje wiedzą merytoryczną w kwestiach objętych swoimi celami statutowymi oraz rozeznaniem w sprawie, w której ma zamiar uczestniczyć. SKO nie znalazło żadnych podstaw prawnych i faktycznych do podważenia zasadności odmowy dopuszczenia Stowarzyszenia do udziału w opisanym postępowaniu środowiskowym i utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie.”