Obecnie obowiązujący statut Gminy Krośnice został uchwalony przez radnych Uchwałą Nr XIV/85/04 31 marca 2004 r.
– Dotychczas obowiązujący statut Krośnic swoimi zapisami nie jest adekwatny do aktualnej sytuacji organizacyjnej Rady Gminy Krośnice, jak i schematu jednostek gminnych. Stąd już praktycznie od pierwszych dni obecnego samorządu była potrzeba zmiany tego statutu – podkreślał Andrzej Biały, wójt Gminy Krośnice przed obradami połączonych komisji Rady Gminy Krośnice, jaka obradowała 22 stycznia br.
W zapisach proponowanych przez komisję statutową bardziej szczegółowo odniesiono się do przebiegu obrad sesji, sposobów głosowania, w tym głosowań powtórnych, jeśli taka potrzeba zaistnieje, oraz dyscyplinowania radnych, którzy ewidentnie nie uczestniczą czynnie w obradach sesji i poszczególnych komisjach. Wśród zapisów, jakie zostały zaproponowane znalazły się także zapisy dot. możliwości zabierania głosów podczas obrad sesji przez osoby nie będące radnymi, czy też udziału w sesjach kierowników referatów urzędu gminy, jak i jednostek organizacyjnych podległych urzędowi.
Radni generalnie, pozytywnie przyjęli propozycje nowego statutu, choć wnieśli łącznie cztery propozycje zapisów w statucie. Jeden z nich został zaproponowany przez radną Zofię Adamus, a dotyczył wprowadzenia do Statutu zapisu o wyglądzie herbu i flagi Gminy Krośnice.
Radna Adamus zwróciła także uwagę na fakt, że w statucie zostały zawarte nazwy ,,szkoła podstawowa w Bukowicach’’ oraz ,,gimnazjum’’ z Bukowic, proponując, aby już ująć nowy schemat szkół w gminie, zgodny z wcześniej , w tym roku przyjętą uchwałą o powstaniu jednej szkoły podstawowej w Bukowicach, po wejściu w życie z dniem 1 września br. nowej reformy oświatowej.
– Obecnie, w proponowanym statucie obowiązują nas instytucje oświatowe aktualnie działające, a więc i szkoła podstawowa i gimnazjum w Bukowicach. Zmiany w organizacji szkolnictwa na terenie gminy będziemy mogli wprowadzić dopiero w formie dodatkowej uchwały do zmian w statucie, po wejściu w życie ustawy oświatowej – wyjaśnił Piotr Morawek, przewodniczący Rady Gminy Krośnice.
Wśród uwag, zgłaszanych przez radnych była także propozycja ścisłego ujęcia możliwości działań charytatywnych na rzecz np. poszkodowanych, czy osób wymagających pomocy ze strony gminy. O taką możliwość wprowadzenia zapisu wystąpiła radna Krystyna Królik.
– Rozumiem ideę tej propozycji, ale pomoc na rzecz osób poszkodowanych, czy wymagających pomocy regulują ustawy i nie możemy wpisywać tego typu rozwiązań do statutu. Ponadto, w przypadku poszkodowanych osób przez pożary, czy inne nieszczęśliwe zdarzenia możemy jako gmina pomóc ze specjalnego funduszu, jaki ma na ten cel gmina – twierdził Andrzej Biały, wójt gminy Krośnice.
Proponowane zmiany w nowym statucie obok wprowadzenia nazw instytucji podległych gminie, jak ZUK Sp. z o.o., czy GOSiR dotyczyły spraw możliwości przesyłania powiadomień i materiałów dla radnych drogą elektroniczną z jednoczesnym powiadamianiem radnych o ich przekazaniu drogą elektroniczną poprzez sms.
Przewodniczący Rady Gminy Krośnice Piotr Morawek starał się także uzyskać odpowiedź od radnych, ilu z nich wyraziło by zgodę na otrzymywanie materiałów tylko drogą elektroniczną, a nie w formie drukowanej.
– Uważam, że przekazywanie materiałów radnym drogą elektroniczną zmniejszy koszty urzędu poprzez zmniejszenie ilości drukowanych dokumentów, a ponadto usprawni pracę sekretariatu Rady Gminy Krośnice – motywował swoją propozycję Piotr Morawek.
W efekcie posiedzenia komisji połączonych Rady Gminy Krośnice, w której udział wzięło 12 radnych było dopisanie do propozycji statutu sprawy ilościowego składu komisji rewizyjnej, opisu flagi i herbu gminy, a także usunięcia zapisu dot. odmawiania modlitwy przed obradami sesji.

– Proponowany zapis nowego statutu, po wprowadzonych poprawkach na dzisiejszym posiedzeniu komisji zostanie przekazany do nadzoru prawnego, celem ustalenia jego zgodności z obowiązującym prawem i dopiero zostanie poddany pod głosowanie na sesji przez radnych. To najprawdopodobniej odbędzie się na jednej z kwietniowych sesji – powiedział Piotr Morawek, przewodniczący Rady Gminy Krośnice.
Henryk Olkiewicz