Dziś ostatni dzień na złożenie PIT-a za ubiegły rok. Choć tzw. czynny żal może uchronić od kary to jednak lepiej się sprężyć i złożyć zeznanie w terminie. Wielu z nas myli się przy wypełnianiu, z nieuwagi bądź z niewiedzy. A to może skończyć się wizytą w urzędzie lub karą.
Musimy się spieszyć. A pośpiech często wiąże się z pomyłkami.

Oto nasze najczęstsze błędy.
1. Zły formularz
PITy możemy rozpoznać po numerze indeksu na druku. Znajduje się on w dolnym, lewym lub prawym rogu stron formularza zeznania (małą czcionką w nawiasie).
2. NIP czy PESEL
Pamiętajmy o wpisaniu identyfikatora podatkowego (NIP albo PESEL), na samej górze formularza zeznania podatkowego. Identyfikatorem podatkowym dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub nie są płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne jest numer PESEL. Dla pozostałych podatników, w tym płatników, identyfikatorem jest numer NIP.
Należy również pamiętać, że aby podać swój NIP, a nie jak często się zdarza NIP pracodawcy, który widnieje na formularzu PIT-11.
3. Niewskazanie celu
Podatnik już w pierwszym etapie wypełniania rozliczenia jest proszony o określenie celu złożenia zeznania. Celem może być złożenie nowego zeznania lub korekta zeznania. Niewskazanie celu jest błędem.
4. Nieaktualne dane
Kolejnym częstym błędem jest podanie nieaktualnych danych, np. niewłaściwego adresu zamieszkania. W zeznaniu należy wskazać aktualny adres zamieszkania w dniu składania zeznania. Pamiętajmy, że aktualny adres zamieszkania nie zawsze pokrywa się z adresem zameldowania.
5. Niewłaściwe zaokrąglone kwoty
Złe zaokrąglenia liczb wpływają na wysokość podatku. Wypełniając PIT, kwoty z końcówkami poniżej 50 groszy zaokrągla się w dół, natomiast kwoty z końcówkami powyżej 50 groszy zaokrągla się w górę. Jeżeli jednak jakaś pozycja przewiduje miejsce na wpisywanie groszy to zaokrągleń nie należy robić.
Przykładowo, jeżeli obliczony podatek wynosi 523,50 zł, to wówczas po dokonaniu zaokrąglenia podatnik musi zapłacić podatek w wysokości 524 zł. Natomiast wyliczony podatek w kwocie 523,49 zł trzeba zaokrąglić do kwoty 523 zł.
Dotyczy to również przekazania 1 proc. dla organizacji pożytku publicznego (OPP). Jeżeli pomylimy się i zaniżymy kwotę, to urząd przeleje mniejszą kwotę dla OPP. Natomiast jeśli kwotę zawyżymy to urząd nie przeleje żadnej kwoty na konto wybranej organizacji.
6. Wspólnie rozliczanie
Osoba, która decyduje się na rozliczenie wspólnie z małżonkiem ma wybór czy będzie występowała w zeznaniu jako podatnik czy małżonek podatnika. Trzeba jednak pamiętać, aby do tego wyboru konsekwentnie stosować się w dalszej części zeznania, szczególnie na etapie wpisywania dochodów. Podatnik musi wykazać swoje dochody w pozycji dotyczącej podatnika, a nie dochodu współmałżonka. Zła kolejność danych jest błędem.
7. Przenoszenie danych
Wielu podatników przepisuje do zeznań podatkowych dane z otrzymanego PIT-11 lub PIT-11A. Po wszystkim warto sprawdzać, czy liczby się zgadzają ponieważ popularnym błędem jest wykazanie innych kwot niż te, które widnieją w otrzymanych informacjach podatkowych. Fiskus zazwyczaj szybko odkrywa takie błędy ponieważ pracodawcy przesyłają informacje podatkowe również do urzędów skarbowych.
8. Nieuprawnione ulgi
Wypełniając zeznanie musimy pamiętać, żeby nie dokonać za wysokiego odliczenia ulgi. Często bowiem podatnicy przekraczają jej limit. Przepisy jasno określają wymogi, jakie trzeba spełnić, aby móc skorzystać z danej ulgi. Nieuprawnione skorzystanie z ulgi jest błędem. Warto pamiętać również, że odliczenia od podatku nie mogą przekraczać kwoty podatku pomniejszonego o składki na ubezpieczenie zdrowotne.
9. Odliczanie składki zdrowotnej
Podatnicy mogą zmniejszyć podatek o kwotę opłaconej składki na ubezpieczenia zdrowotne lub pobranej w rozliczanym roku podatkowym. Nie można jednak obniżyć podatku o całą kwotę opłaconych lub pobranych składek. Obniżenie to nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki. Często podatnicy, którzy samodzielnie opłacają składkę błędnie odliczają ją w pełnej wysokości.
10. Brak załączników
W określonych sytuacjach podatnik jest zobowiązany do złożenia wraz zeznaniem załączników np. PIT-O, PIT-D czy PIT-2K. Do PIT-u nie musimy dołączać dokumentów potwierdzających nasze wydatki, jednak należy je przechowywać przez okres pięciu lat.
11. Podpis pod zeznaniem
Brak podpisu pod zeznaniem skutkuje tym, że zostanie ono uznane za niezłożone. Miejsce na podpis znajduje się w przedostatniej rubryce w zeznaniu podatkowym. Jeżeli wypełniamy PIT za kogoś, to podpis powinna złożyć osoba, której dane wpisaliśmy w sekcji „Dane podatnika”. Jeżeli rozliczamy się z małżonkiem, to małżonek nie musi się podpisywać. Jeżeli PIT rozlicza nasze niepełnoletnie dziecko (bo np. uzyskuje dochody z pracy) to podpis składają jego rodzice.